Medarbeidersamtale/Performance appraisal

Alle ansatte kan få medarbeidersamtale med avdelingsleder/daglig leder dersom de ønsker det. Ta kontakt med kontoret på telefon eller mail, så setter vi opp en avtale.

All employees are given the opportunity to talk with leader of department/manager about their working situation. If you want a conversation, tell us by sending a mail or call us.

Samarbeid mellom ansatt, oppdragsgiver og arbeidsgiver er viktig! Medarbeidersamtalen er et redskap for å styrke dette samarbeidet. Som din arbeidsgiver er vi i LTØ interessert i å høre hvordan du opplever din daglige arbeidssituasjon. Målet er tosidig. For det første sitter ofte du som medarbeider med viktig kunnskap om eventuelle forbedringer som kan gjennomføres mht din arbeidssituasjon. Medarbeidersamtalen er en god mulighet til å øve innflytelse på din egen arbeidssituasjon, samt å signalisere hvordan du ønsker at utviklingen skal være videre fremover. Samtidig får vi som arbeidsgiver mulighet til å få en tilbakemelding på vår rolle.

Gjennom medarbeidersamtaler kan vi sammen:

  • Avklare gjensidige forventninger til arbeidsforhold og resultater.
  • Utvikle tillit og åpenhet for å fremme kommunikasjon og samarbeid i det daglige.
  • Evt avdekke, planlegge og veilede i forbindelse med den enkeltes arbeidsmessige forhold.
  • Se på planlegging, utvikling og samordning av den ansattes og arbeidsgivers/oppdragsgivers behov.

Medarbeidersamtalen skal være:

Planlagt: Innkalling med informasjon om tid og sted for samtalen sendt ut i rimelig god tid.

Forberedt: Både medarbeider og leder tenker igjennom det de ønsker å ta opp på forhånd. For å få innflytelse over egen arbeidssituasjon er det nødvendig at en formidler sine egne ønsker og synspunkter. Dersom det ved forrige samtale ble enighet om ulike tiltak gjennomgås disse. Les igjennom vedlagte spørsmål og noter deg det du vil ta opp/gjøre oss oppmerksom på.

Forbered deg godt til samtalen! 

Periodisk tilbakevendende; betyr at samtalen skjer med jevne mellomrom. Vanligvis årlig. Det daglige arbeidet gjennom året er en oppfølging og konkretisering av det som skjer i medarbeidersamtalen. Utvikling er med andre ord en kontinuerlig prosess. Det er i midlertid viktig at den ansatte ikke nøler med å ta kontakt når som helst ved behov. Ikke vent til medarbeidersamtalen med å ta opp viktige saker!

Forpliktende: At samtalen er forpliktende betyr at det som en blir enige om settes ut i livet. Samtalen oppsummeres evt i en handlingsplan. Handlingsplanen er en avtale mellom medarbeider og leder. Avtalen er ikke juridisk bindende. En kan ikke gi en absolutt garanti for oppfyllelse. Situasjoner kan endre seg.

Dersom det ikke gjøres avtale om noe annet så betraktes innholdet i samtalen som konfidensielt. Det som tas opp behandles altså som fortrolig informasjon. Begge parter må være enige om det som eventuelt skal bringes videre.  Vi skal være sikre på at begge parter oppfatter det samme under samtalen! At begge parter har forstått hverandre, til slutt leses det igjennom og godkjennes, før signering.

Medarbeidersamtalene inneholder noen faste spørsmål. Spørsmålene er stort sett ment som en veiledende sjekkliste for samtalene, spørsmålene tilpasses/hoppes over ut i fra hva som er relevant.

Oppfølging av forrige samtale
For å få kontinuitet i samtalene over tid startes det med forrige samtale/handlingsplan. Denne brukes for å undersøke i hvilken grad en har oppnådd det en var enige om ved forrige samtale. Dersom en har klart dette er det en god plattform for neste medarbeidersamtale. Hvis ikke, diskuteres årsakene til at en ikke har oppnådd det en ønsket.

Klargjøring av hvordan du opplever arbeidssituasjonen og arbeidsmiljø
Spørsmål gjennomgås for å kartlegge hvordan medarbeideren opplever sin egen arbeidssituasjon når det gjelder fysisk og psykisk arbeidsmiljø, arbeidsbelastning og arbeidsmetoder. Her kan man også diskutere samarbeidsklimaet ved den enkelte enhet.

Personlige forutsetninger
Spørsmål som dreier seg om den enkeltes oppfatning av å få brukt sine kvalifikasjoner. Evt hva medarbeideren har behov for og på hvilken måte den kan tilegnes. En kan også ta opp informasjonstilgangen og kommunikasjonsmulighetene til den enkelte medarbeider.

Utveksling av forventninger til hverandre.
Når vi arbeider sammen har vi forventninger til hverandre som man her kan få fortalt hverandre i en tillitsfull atmosfære, slik at man kan ta hensyn til hverandres forventninger i hverdagen. Det er her også mulig å gi hverandre tilbakemelding på hva vi ønsker den andre skal arbeide mer/mindre med i relasjonen mellom medarbeider/oppdragsgiver – medarbeider/arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Arbeidsinnsats siste året / Resultat.
Spørsmål rundt dette punktet gjennomgås for at alle skal ha en felles oppfatning av hvilke mål vi jobber mot. Målene kan diskuteres ut fra forskjellige nivåer. Overordnede mål/ – stillingens mål/delmål. Oppdragsgiver/arbeidsgiver

Utviklingstiltak.
Spørsmål mht utviklingsbehov. Relasjoner, samarbeid. På personnivå kan en diskutere om kvalifikasjonene er tilstrekkelige for å utføre jobben. Dersom det foreligger et behov for å utvikle kompetansen må en finne ut hvilken kompetanse man ønsker å tilegne seg.

Andre aktuelle tema
Her kan en ta opp spesielle situasjonsbetingede saker som er viktige ved samtaletidspunktet. En kan diskutere saker som LTØ har på dagsorden. Det kan også være tema som ikke er godt nok dekket av punktene over.

Oppsummering/handlings og utviklingsplan for medarbeider og leder
Skjemaet skal brukes til oppsummering og handlingsplan for hver samtale. Her oppsummeres de tiltakene en har blitt enige om i løpet av samtalen. Handlingsplanen skal være konkret. En setter opp hvem som har ansvaret for hvert tiltak. En setter også tidsfrist for tiltakene. Begge parter signerer handlingsplanen.