Informasjon

Arbeidsgiver – Arbeidstaker

Hvis du har fast eller tilfeldig hjelp på gården er de å anse som arbeidstakere, selv om det dreier seg om korte perioder. Du blir da deres formelle arbeidsgiver. Du har også arbeidsgiveransvar ovenfor familiemedlemmer som hjelper til i arbeidet.

Bondens «vær varsom»- plakat er en god rettesnor. I den heter det:

Jeg vil:

  • Arbeide for at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i virksomheten.
  • Sørge for at det drives løpende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og at mine ansatte arbeidstakere deltar i dette arbeidet.
  • Sørge for at mine arbeidstakere får nødvendig opplæring til å kunne utføre arbeidsoppgavene på en trygg måte.
  • Følge de regler og avtaler som gjelder i arbeidslivet.