Vedtekter

Nye vedtekter fra 2017


 

VEDTEKTER LANDBRUKSTJENESTER ØST SA

Gjeldende fra 1. januar 2017

 

 

 • 1 Organisasjon

Landbrukstjenester Øst SA med org.nr 971 295 937 nedenfor kallet laget, er et samvirkeforetak med avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlemstall.

Laget har hovedkontor i Åsnes kommune og avdelingskontor i Trysil Kommune

 

Landbrukstjenester Øst SA er et samvirkeforetak uten andelskapital

 • 2 Formål

Lagets hovedoppgave er å skaffe arbeidskraft i landbruket, og avløsning slik at medlemmene får regelmessig fritid, avlastning i onnetider og avløsning under sykdom m.m.

Laget kan også administrere/koordinere andre former for samarbeidstiltak, som for eksempel maskinsamarbeid, håndverksarbeid, vedformidling, skogsarbeid, bygdeservice osv. som kan være med å forbedre medlemmenes driftsresultat, arbeidssituasjon og velferd.

Det kan også være naturlig å yte andre tjenester som styrker landbruket eller være utviklende for nærmiljøet

 

Landbrukstjenester Øst skal bidra til å administrere velferdsordningene i landbruket

 

 • 3 Ansvar

Laget skal stå som arbeidsgiver med tilhørende arbeidsgiveransvar for daglig leder, avløsere og annen arbeidskraft. Arbeidsgiveransvaret skal stå i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

 

 

 • 4 Medlemskap/andeler

 

Laget skal være åpent for brukere som har rett til, og/eller har fått utbetalt produksjonstillegg etter ”Forskrift om produksjonstillegg i jordbruket”. Styret fastsetter en årlig kontingent, og kostnadsbetinget administrasjonsavgift.

 

 • 5 Rettigheter og plikter

Hvert medlem har rett til hjelp for å skaffe arbeidskraft/avløsning som er best mulig tilpasset deres behov. Medlemmene må til en hver tid rette seg etter de lover og regler som er gjeldende for velferdsordningene. Når laget står som arbeidsgiver for arbeidstakerne og lønner disse, har hvert medlem plikt til å betale sine kostnader til rett tid.

Laget skal ha tilgjengelig, og gi medlemmene informasjon og rettledning om gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet. Laget skal ha oversikt over krav som er særlig viktig for bedriften.

Hvert medlem har ansvar for at arbeidsmiljøet på gården er i samsvar med gjeldende regler i arbeidsmiljøloven, og har plikt til å gi informasjon og opplæring til arbeidstakerne etter gjeldende krav i AML og KSL.

Medlem som blir påført ansvarsskade, har selv økonomisk ansvar for egenandel ved forsikringsoppgjør. Skaden må være gjort av avløseren under arbeid på bruket.

Verneombudet kan på vegne av laget sammen med daglig leder eller styremedlem drive oppsøkende virksomhet til medlemmene med henblikk på forbedring av arbeidsmiljøet.

 

 • 6 Utmelding/Eksklusjon

Medlemskapet er bindende fra innmeldingsdato. Utmeldingsfristen er 3 måneder regnet fra den dagen meldingen om utmelding kom frem til laget.

Medlem som overtrer vedtektene eller bestemmelser gitt i medhold av disse eller på annen måte unnlater å oppfylle sine forpliktelser overfor laget, kan ekskluderes fra laget. Styret kan fremme slikt krav. Det kan også fremme krav om erstatning for det tap som laget er påført. Senest 8 dager før styret behandler saken, skal medlemmet varsles skriftlig og innen rimelig frist gis adgang til å uttale seg. Medlemmet kan anke styrevedtaket inn for årsmøtet.

Innbetalt administrasjonsavgift blir ikke tilbakebetalt. Det kan heller ikke stilles krav om andel av lagets midler (formue).

Utmeldt/ekskludert medlem kan ikke ha tillitsverv i laget.

 

 • 7 Årsmøtet

Årsmøtet er lagets øverste myndighet og holdes innen utgangen av april hvert år.

Innkalling vedlagt saksliste, årsmelding, regnskap, årsplan og budsjett skal sendes medlemmene skriftlig med 14 dagers varsel.

Saker som et medlem ønsker å behandle på årsmøtet må være kommet skriftlig til styret senest 4 (fire) uker før årsmøtet holdes.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det.

Hvert medlem/driftsenhet har 1 stemme. Medlemmene kan representeres ved skriftlig fullmakt, men ingen kan møte med mer enn en fullmakt.

Gyldig vedtak krever simpelt flertall, hvis ikke vedtektene krever noe annet. Ved likt stemmetall avgjør møteleders stemme, unntatt ved personvalg som blir avgjort ved loddtrekning.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen underskrives av to medlemmer valgt av årsmøtet.

 

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 2. Valg av møteleder og referent.
 3. Valg av to medlemmer til å skrive under møteboka.
 4. Styrets årsmelding.
 5. Regnskap og revisjonsmelding.
 6. Arbeidsplan for kommende år.
 7. Orientering om budsjett for kommende år.
 8. Godtgjørelse til tillitsvalgte
 9. Valg
 1. valg av styreleder for 1 år.
 2. valg av styremedlemmer for 2 år.
 3. valg av nestleder
 4. valg av revisor jfr. § 9
 5. valg av 2 vararepresentanter til styret (nummererte) for 1 år.
 6. valg av medlem til valgkomite for 3 år og varamedlem for 1 år.  Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:
 7. § 7.1 Disponering av årsresultat.
 8. 10. Andre saker som er med i innkallingen.
 1. Godskriving av foretakets egenkapital
 2. Etterbetaling (jf. Samvirkeloven § 27)
 3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. Samvirkeloven § 28)§ 8 StyretStyremedlemmene blir valgt for 2 år om gangen. Hvert år er 2 av medlemmene på valg, første gang etter loddtrekning.Har et styremedlem forfall, skal dette meldes fra til laget i god tid, slik at varamedlem kan innkalles. 1.varamedlem innkalles til alle styremøter. Styret skal lede lagets oppgaver i samsvar med vedtektene og de vedtak som gjøres av årsmøtet og skal følge de instrukser som blir gitt av offentlige myndigheter.Styret er ansvarlig for at hele lagets virksomhet blir utført på en forsvarlig måte.Videre skal styret bl.a.:
 4. Styret skal kartlegge, organisere og administrere all utleie/formidling av arbeidskraft slik at medlemmene får tjenlige løsninger.
 5. § 8.1 Styrets oppgaver
 6. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.
 7. Styret holder møte så ofte styrelederen finner det nødvendig eller minst 2 av medlemmene i styret krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.
 8. Laget ledes av et styre på 5 medlemmer. 4 er eierrepresentanter som velges på årsmøte. Ett av styremedlemmene skal være en ansatt som er oppnevnt av og blant de ansatte i laget. Denne representanten, som bør velges på årsmøtet, kan ikke velges til leder eller nestleder.
 1. Ha ansvar for at lagets økonomi er tilfredsstillende og om nødvendig fastsette en administrasjonsavgift. Forvalte lagets midler og legge frem forslag om bruk av disponible midler.
 2. Forberede og avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for årsmøtet. Unntatt er valgkomiteens oppgaver.
 3. Sørge for at regnskapet er forsvarlig ført og revidert etter gjeldende regler.
 4. Ha ansvar for lagets årsmelding.
 5. Utarbeide budsjett og arbeidsplan for kommende år.
 6. Ansette og si opp personale og fastsette lønn og ansettelsesforhold.
 7. Ha ansvar for at kontoret har tilfredsstillende bemanning og at kunnskapene til en hver tid står i forhold til arbeidsoppgavene. Videre at arbeidsforhold og arbeidsmiljø er slik at de skaper grunnlag for effektivitet og trivsel.
 8. Arbeide aktivt for å utvikle laget videre slik at medlemmene til en hver tid får de tjenester de har behov for.
 9. Samarbeid med andre organ innen næringen for å utnytte ressursene best mulig og for å styrke landbruket i lokalmiljøet.
 10. Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. (Vanligvis sammensatt av styreleder, et styremedlem og daglig leder).
 11. Styret kan vedta retningslinjer for verneombud og kan, i eget styrevedtak, gi verneombudet fullmakt på lagets vegne å foreta besøk hos den enkelte medlem.Det skal føres protokoll fra styremøtene. Utskrift av protokollen skal sendes styremedlemmene innen 14 dager etter hvert møte. Protokollen underskrives av de møtende styremedlemmer. § 9 ValgkomitéValgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg som skal holdes på årsmøtet unntatt revisor. Revisor skal velges etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal innstille på godtgjørelse til de tillitsvalgte. Årsmøtet skal fastsette instruks for valgkomiteen etter innstilling fra styret§ 10 TvisterKrav om voldgift må være kommet til styret innen 3 måneder etter at medlemmet har fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet. Endring av lagets vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet. Det skal stå i innkallingen til årsmøtet hva endringen gjelder. Til gyldig vedtak kreves som hovedregel 2/3 flertall av de avgitte stemmer. I spesielle saker kreves 4/5 flertall i henhold til SA – loven § 12 Oppløsning – Fusjon
 12.  
 13. § 11 Vedtektsendring
 14. Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.
 15. Tvist mellom laget og et eller flere av lagets medlemmer som ikke blir løst i minnelighet, avgjøres ved voldgift. Voldgiftsretten består av 3 medlemmer. Hver av partene velger et medlem og sorenskriveren i distriktet oppnevner lederen. Hvis en eller begge parter innen frist fastsatt av styret ikke har oppnevnt sitt medlem, blir vedkommende oppnevnt av sorenskriveren.
 16.  
 17. Laget skal ha en valgkomité på 3 medlemmer. Valget gjelder for 3 år. Hvert år går 1 medlem ut, første gang etter loddtrekning. Det skal hvert år velges 1 varamedlem til valgkomité. Den som har sittet lengst fungerer som leder.
 18. Laget forpliktes ved underskrifter av lagets styreleder og daglig leder. Styret kan meddele prokura.

Vedtak om oppløsning eller fusjon, blir gjort av årsmøtet. Gyldig vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall av stemmeberettigede møtedeltakere i henhold til §8. Stemmeberettigede er i slike tilfeller de som er medlem av laget, og har betalt medlemskontingent.

Det årsmøtet som vedtar oppløsning velger et avviklingsstyre.

For vedtak om fusjon gjelder samme stemmeregler som ved oppløsning, unntatt valg av avviklingsstyre.
Oppnås ikke tilstrekkelig flertall på årsmøtet, kan nytt årsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Gyldig vedtak krever da 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer.

Eventuelle gjenstående midler, etter dekning av gjeld, skal henstå i to-2-år i tilfelle et foretak med samme formål blir dannet. Midlene vil da bli overført til nytt foretak.  Hvis det innen 2 år fra årsmøtet vedtok avvikling, ikke blir stiftet nytt foretak, skal nettoformuen, etter avviklingskostnader er dekket, betales tilbake til aktive eiere/medlemmer i forhold til samlet omsetning de siste fem årene.  Det utbetales med lik prosent for alle år.  Kunder som ikke er eiere/medlemmer, skal ikke tilgodeses.

 

.

 

.

 

 

 

 

 

Vedtektene er godkjent av arbeidsgruppa den 3. mars 2016

 

 

Vedtektene er godkjent av styret i Landbrukstjenester Øst den 14. mars 2016

 

 

Vedtektene er godkjent av årsmøte i Landbrukstjenester Øst den 18. april 2016

 

 

Vedtektene gjelder fra 1. januar 2017

 

 

Vedtektene er godkjent av Foretaksregisteret ……………………………